گزارشات تصویری

گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد

گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد
گزارش تصویری از مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگرمسولین شهرستانی در مسجد جامع مریوان برگزار شد