اخبار

در اولین روز هفته ی دولت پنجشنبه 2شهریور با حضور فرماندار و هیئت همراه پروژه های شهر برده رشه

در اولین روز هفته ی دولت پنجشنبه 2شهریور با حضور فرماندار و هیئت همراه پروژه های شهر برده رشه از جمله فضای محلی خیابان سروشت؛پیاده روسازی بلوار زریبار؛ غرفه های تجاری خدماتی و توسعه ی گلخانه ای به ارزش 1میلیاردو 143میلیون تومان افتتاح شد.
در اولین روز هفته ی دولت پنجشنبه 2شهریور با حضور فرماندار و هیئت همراه پروژه های شهر برده رشه
در اولین روز هفته ی دولت پنجشنبه 2شهریور با حضور فرماندار و هیئت همراه پروژه های شهر برده رشه از جمله فضای محلی خیابان سروشت؛پیاده روسازی بلوار زریبار؛ غرفه های تجاری خدماتی و توسعه ی گلخانه ای به ارزش 1میلیاردو 143میلیون تومان افتتاح شد.

بازدید [ 97 ]
برچسب ها