اخبار

حضور روسای ادارات اتاق اصناف و صنعت و معدن در دفتر فرمانداری

حضور روسای ادارات اتاق اصناف و صنعت و معدن در دفتر فرمانداری در خصوص هم اندیشی در رابطه با تنظیم بازار و بررسی صنوف مزاحم // عصر دوشنبه 30 مرداد
حضور روسای ادارات اتاق اصناف و صنعت و معدن در دفتر فرمانداری
حضور روسای ادارات اتاق اصناف و صنعت و معدن در دفتر فرمانداری در خصوص هم اندیشی در رابطه با تنظیم بازار و بررسی صنوف مزاحم // عصر دوشنبه 30 مرداد

بازدید [ 109 ]
برچسب ها