اخبار

حضور بخشداران بخش مرکزی و خاومیراباد در دفتر فرمانداری

حضور بخشداران بخش مرکزی و خاومیراباد در دفتر فرمانداری و ارائه آخرین گزارش و عملکرد کاری خود در بخش های مرتبط // دوشنبه 30 مرداد
حضور بخشداران  بخش مرکزی و خاومیراباد در دفتر فرمانداری
حضور بخشداران  بخش مرکزی و خاومیراباد در دفتر فرمانداری و ارائه آخرین گزارش و عملکرد کاری خود در بخش های مرتبط // دوشنبه 30 مرداد

بازدید [ 123 ]
برچسب ها