اخبار

جلسه ستاد شھرستانی دوازدھمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان تشکیل شد

جلسه ستاد شھرستانی دوازدھمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان به ریاست فرماندار مریوان عصر دوشنبه 6 شهریور ماه تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری مریوان،در ابتدای این جلسه فاتح بادپروا، دبیر اجرایی جشنواره، ضمن عرض خیر مقدم از تلاش ھای مضاعف وپشتیبانی ھمه جانبه فرماندار مریوان قدردانی کرد.
جلسه ستاد شھرستانی دوازدھمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان تشکیل شد
بادپرو ا  با برشمردن مواردی در اھمیت جشنواره، ھمت مسئولین وھنرمندان را در برگزاری ھرچه بھترآن را خواستار شد.  
بادپروا با اشاره به جلسه برگزار شده با مدیرکل صداوسیمای کردستان، اظھار داشت، در راستای اطلاع رسانی وپوشش ھرچه بھتر جشنواره، ھماھنگی ھایی با صداوسیمای مرکز کردستان،شبکه پنج سراسری وشبکه آی فیلم و چندین خبرگزاری معتبر داخلی و خارجی  صورت گرفته است که امیدواریم با رفع مشکلات، در دوره پیش رو، بتوانیم از حضور نمایندگی ھای شبکه ھاوخبرگزاری ھای خارجی مستقر در ایران بھره مند شویم.
در ادامه آقای حسامی، دبیر اجرایی جشنواره، گزارش مختصری از فعالیت ھای انجام شده ارائه کرد که از مھمترین آنھا می توان به رشد 64 درصدی ارسال به دبیرخانه جشنواره نسبت به دوره گذشته وارتباط با گروه ھای خارجی به صورت مستقیم از دبیرخانه مریوان جھت حضور در بخش بین الملل جشنواره اشاره کرد. وی اظھار داشت: بخش اختصاصی جشنواره پیش رو که به عنوان بخش جنبی مطرح است، جشن نمایش کودکان خلاق مریوان می باشد. که پیش نویس فراخوان آن آماده شده ودر ھفته آینده منتشر خواھد شد.
در ادامه فرماندار مریوان ، درک موضوع،ھمدلی ،تعامل، ھمت دستگاه هایی اجرایی وشھروندان مریوان رادر توسعه تاتر خیابانی با اھمیت برشمرد.
محمد شفیعی با اشاره به برگزاری ١١دوره گذشته جشنواره بین المللی تاتر خیابانی در مریوان و موفقیت ھای خوب آن و قدر دانی از تمام دستگاه ھای اجرایی و دبیرخانه دائمی آن گفت:تاتر خیابانی مریوان می تواند به عنوان برند جھانی خودرا به تمام دنیا و دوست داران ھنر و تاتر معرفی کند.
به گفته وی برگزاری نمایشگاه از ١١اثار دوره ھای گذشته تاتر و چھره ھای برتر و منتخبین و عناوین کسب شده تاترخیابانی مریوان می تواند کمک بزرگی به جان بخشی بھتر به جشنواره تاتر خیابانی مریوان باشد.
وی خاطر نشان کرد:آماده کردن محیط ھای لازم جھت نمایش اثرھا از طرف شھرداری ھای کل شھرستان و تغییرات خاص در تزئینات شھری و نھادینه کردن تاتر دربخش ھای روستای کمک بزرگی به تاتر خیابانی می کند. 
فرماندار مریوان عنوان داشت:ترویج فرھنگ اصیل کردی و لباس ھای محلی و سنتی در دستور کار گروه تاتر و متولیان امر باشد.
وی تاکید کرد:شرایط میزبانی و استقبال از مھمانان داخلی و خارجی در اولویت باید باشد.
وی با اشاره به رشد ۶۴درصدی حضور اثرھا در دوازدھمین جشنواره بین المللی تاتر خیابانی افزود:شرکت ۴٢٣اثر نویدخوبی برای توسعه تاتر خیابانی مریوان است.
فرماندار مریوان تصریح کرد:  عرصه هنر و ورزش در مریوان در شهریور ماه  نمود عینی به خود می گیرد.
شفیعی از ماه شهریور به عنوان ماهی پر خیر و برکت و پر نشاط و شور و هیجان برای شهروندان نام برد و افزود: در این ماه برنامه ها ، جشنواره های فرهنگی  و ورزشی زیادی در مریوان اتفاق می افتد.                       

بازدید [ 95 ]
برچسب ها