اخبار

بازدید فرماندار مریوان از 9 روستای بخش مرکزی

بازدید فرماندار،امام جمعه،فرمانده نیرو انتظامی و دیگر مسئولین شهرستان از 9 روستای بخش مرکزی
بازدید فرماندار مریوان از 9 روستای  بخش مرکزی
دستاورد های سفر فرماندار،امام جمعه ، فرمانده نیرو انتظامی و روسای ادارات به روستاهای بخش مرکزی 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مریوان در روز سه شنبه ۵دی ماه شفیعی فرماندار مریوان ،حاج ماموستا شیرزادی امام جمعه،ماموستا رستمی نماینده مردم کردستان در خبرگان رهبری، سرهنگ حیدری فرمانده نیرو انتظامی و روسای ادارات بامردم  دیدار و از وضعیت روستا هابازدید کردند

روستای سلسی علیا

تامین دفترچه کولبری  82خانوار
تامین اعتبار در سال 97برای دیوار حیاط مدرسه
در صورت تامین زمین ورزشی ،تسطیح و لوازم ورزشی تامین خواهد شد
 

روستای چاوک

🔸تامین دفترچه کولبری 29 خانوار
🔸تامین 300میلیون تومان برای اسفالت یک ونیم کیلومتر جاده روستای سلسی به چاوگ
🔸قول تامین اعتبار جاده داسیران به چاوگ برای سال آینده
🔸در صورت تامین زمین ورزشی ،تسطیح و لوازم ورزشی تامین خواهد شد

روستای سلسی سفلی

تامین دفترچه برای 26خانوار
🔸در صورت تامین زمین ورزشی ،تسطیح و لوازم ورزشی تامین خواهد شد
🔸تامین اعتبار شبکه فاضلاب مدرسه برای سال آینده

روستای رشه ده
 🔸تامین اعتبار 150میلیون تومان برای تکمیل طرح هادی
🔸تامین اعتبار در سال97برای تکمیل آسفالت راه روستای
🔸تامین دفترچه کولبری برای 151خانوار
🔸در صورت تامین زمین ورزشی ،تسطیح و لوازم ورزشی تامین خواهد شد
 

روستای پیله

🔸در صورت رفع معارض در سال آینده اعتبار لازم برای بهسازی و آسفالت راه روستا 
🔸تامین دفترچه کولبری برای 60خانوار
🔸تامین اعتبار جهت تکمیل طرح هادی100میلیون تومان

روستای عصر آباد

🔸تخصیص 70میلیون تومان لرای تکمیل راه روستا
🔸تخصیص 200میلیون تومان برای احداث دبستان6کلاسه
🔸صدور دفترچه کولبری برای 115خانوار

روستای گویزه کویره

🔸تخصیص 400میلیون تومان برای آبرسانی به روستا
🔸در صورت تامین زمین ورزشی ،تسطیح و لوازم ورزشی تامین خواهد شد
🔸تامین دفترچه کولبری برای 139خانوار
🔸احداث ساختمان کتابخانه عمومی در سال97 برای تحصیلکرده ها و جوانان روستا
🔸پیگیری دکل مخابراتی

روستای حسن آوله

🔸 تامین دفترچه کولبری برای 153 خانوار
🔸در صورت تامین زمین ورزشی ،تسطیح و لوازم ورزشی تامین خواهد شد
🔸تامین اعتبار برای شبکه فاضلاب در سال 97
🔸تامین اعتبار لازم برای احداث مدرسه راهنمای در سال 97

 

روستای لنج آباد

🔸200میلیون تومان برای توسعه شبکه آب شرب روستا
🔸150میلیون تومان برای دیوارکشی  و محوطه سازی مدرسه
🔸تامین اعتبار برای احداث مدرسه راهنمای در سال 97
🔸اجرای شبکه فاضلاب در سال 97
🔸تامین دفترچه کولبری برای241خانوار
🔸تامین اعتبار لازم برای احداث مدرسه راهنمایی در سال 97

 

بازدید [ 929 ]