اخبار سایت قدیم

شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان (سهام خاص) به متقاضیان خرید تراکتور از طریق تسهیلات بانکی از طریق پست بانک ،تسهیلات ویژه جهت خرید تراکتور پرداخت می کند.

شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان (سهام خاص) به متقاضیان خرید تراکتور از طریق تسهیلات بانکی از طریق پست بانک ،تسهیلات ویژه جهت خرید تراکتور پرداخت می کند. شرایط پرداخت تسهیلات در برگه های ذیل آمده است.
شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان (سهام خاص)  به متقاضیان خرید تراکتور از طریق تسهیلات بانکی از طریق پست بانک  ،تسهیلات  ویژه جهت خرید تراکتور پرداخت می کند.
شنبه 17 تیر سال 1396

شرکت تراکتورسازي عمران سيرجان (سهام خاص)  به متقاضيان خريد تراکتور از طريق تسهيلات بانکي از طريق پست بانک  ،تسهيلات  ويژه جهت خريد تراکتور پرداخت مي کند.

شرايط  پرداخت تسهيلات  در برگه هاي ذيل آمده است.