اخبار سایت قدیم

تجلیل و اهدا لوح تقدیر وجوایز نقدی از طرف فرماندار مریوان بعنوان رییس انجمن حمایت از زندانیان مریوان

پنجشنبه۱۵تیر ماه ۲۱دانش اموز خانواده های زندانیان در ایینی در دفتر فرماندار مریوان مورد تقدیر قرارگرفتند.
تجلیل و اهدا لوح تقدیر وجوایز نقدی از طرف فرماندار مریوان بعنوان رییس انجمن حمایت از زندانیان مریوان
شنبه 17 تیر سال 1396
تجليل و اهدا لوح تقدير وجوايز نقدي از طرف فرماندار مريوان بعنوان رييس انجمن حمايت از زندانيان مريوان
پنجشنبه۱۵تير ماه ۲۱دانش اموز خانواده هاي زندانيان در اييني در دفتر فرماندار مريوان مورد تقدير قرارگرفتند.