در جلسه ستاد ساماندهی مرزهای استان به ریاست استاندار"عبدالمحمد زاهدی" صورت گرفت

در جلسه ستاد ساماندهی مرزهای استان به ریاست استاندار"عبدالمحمد زاهدی" صورت گرفت . تفویض اختیار استاندار به فرماندارمریوان به عنوان مسول ستادساماندهی مبادی ورودی وخروجی مرز شهرستان دوشنبه 15 مرداد ماه

در جلسه ستاد ساماندهی مرزهای استان به ریاست استاندار"عبدالمحمد زاهدی" صورت گرفت . تفویض اختیار استاندار به فرماندارمریوان به عنوان مسول ستادساماندهی مبادی ورودی وخروجی مرز شهرستان  دوشنبه 15 مرداد ماه    

 

 

 

 

 

 

 

 

        

17 مرداد 96