شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان (سهام خاص) به متقاضیان خرید تراکتور از طریق تسهیلات بانکی از طریق پست بانک ،تسهیلات ویژه جهت خرید تراکتور پرداخت می کند.

شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان (سهام خاص) به متقاضیان خرید تراکتور از طریق تسهیلات بانکی از طریق پست بانک ،تسهیلات ویژه جهت خرید تراکتور پرداخت می کند. شرایط پرداخت تسهیلات در برگه های ذیل آمده است.

شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان (سهام خاص)  به متقاضیان خرید تراکتور از طریق تسهیلات بانکی از طریق پست بانک  ،تسهیلات  ویژه جهت خرید تراکتور پرداخت می کند.

شرایط  پرداخت تسهیلات  در برگه های ذیل آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 تير 96