سرکشی و بازدید میدانی فرماندار مریوان از آغاز فعالیت طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان، آموزشگاه های استثنایی باغچه بان و ساعی

سرکشی و بازدید میدانی فرماندار مریوان از آغاز فعالیت طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان، آموزشگاه های استثنایی باغچه بان و ساعی

 

 

 

 

 

 

 

27 خرداد 96