بازدید میدانی فرماندار و نماینده مجلس مریوان از کاوش گورستان زردویان روستای درتفی از توابع بخش مرکزی به منظور نجات بخشی و تعیین عرصه و حریم آن// امروز صبح 26 اردیبهشت ماه

بازدید میدانی فرماندار و نماینده مجلس مریوان از کاوش گورستان زردویان روستای درتفی از توابع بخش مرکزی به منظور نجات بخشی و تعیین عرصه و حریم آن// امروز صبح 26 اردیبهشت ماه

27 ارديبهشت 96