شماره های تماس

  • تلفن تماس با فرمانداری : 087 - 34593800 و 087-34593801  و 087-34593802
  • فاكس : 087-3459380
  • كدپستی : 37475 -66717
تلفن تماس مستقیم
  • فرماندار : 34593813
  • معاون سیاسی و امور اجتماعی : 34593810
  • معاون برنامه ریزی و امور عمرانی : 34593811
  • امورمالی : 34593808
شماره تلفن های تماس با بخشداری ها
  • بخشداری مرکزی : 34521145
  • بخشداری خاوومیرآباد: 34683221
  • بخشداری سرشیو: 34695164